Bible Society of South Africa

Biblica® Tsekulani Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero TM / The Word of God in Contemporary Chichewa TM Mwini © 2002, 2016 ndi Biblica, Inc. / Copyright © 2002, 2016 by Biblica, Inc. Kugwiritsa ntchito mwachilolezo. / Used with permission of Biblica, Inc. Umwini ndi otetezedwa pa dziko lonse. / All rights reserved worldwide.

The Word of God in Contemporary Chichewa TM Copyright © 2002, 2016 by Biblica, Inc. Used with permission of Biblica, Inc. All rights reserved worldwide.

Bible Society of South Africav.4.21.9
Find us on