Bible Society of South Africa

Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi

Biblica—The International Bible Society inoda kwazvo kuti iturikire zvakanaka, idhindise uye iparadzire Shoko raMwari kuti vanhu vari panyika ino yose vapinduke vave vateveri vaJesu Kristu.

Shona Contemporary Bible Copyright © 2005, 2018 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide. Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi Copyright © 2005, 2018 Biblica, Inc.® Mvumo yokushandisa ndima yakapiwa. Kodzero dzose dziripo.

Bible Society of South Africav.4.21.9
Find us on