Bible Society of South Africa

IsiZulu 2020 with Deuterocanon

IBHAYIBHELI ELINGCWELE: ISIHUMUSHO SOWE-2020 - nezincwadi zeDetherokhanonikhali.
Inhloso yalesi sihumusho seBhayibheli lesiZulu ukuba kuqondakale kahle ukuthi isihumusho seBhayibheli lesiZulu sisuselwe emithonjeni yezilimi zasemandulo, ngakho-ke sikulungele ukufundisa ezikhungweni zemfundo, ukusetshenziswa ezinkonzweni, ukufundisa emabandleni, ukufunda ngeBhayibheli nokuthi umuntu azifundele sona yena luqobo.

© Bible Society of South Africa 2020. Used with permission. All rights reserved.

Bible Society of South Africav.4.21.9
Find us on